Doručenie zdarma z adresy 40,00 €

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca údajov a definície
1 Správcom osobných údajov zákazníkov/užívateľov internetového obchodu, označovaných aj ako predávajúci, je: All4mobi S.A., tel: +421 220570698 , NIP: PL5214022467, REG: 525498960.
2. Správcu údajov je možné kontaktovať:
1. na korešpondenčnej adrese: Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varšava;
2. na e-mailovej adrese: info@all4mobi.sk.
3. Používateľ - fyzická osoba, ktorá pristupuje na webovú stránku/stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
4. Zákazník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba, ktorá je Spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
5. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, ktorá je dostupná na nasledujúcich elektronických adresách (stránkach): https://all4mobi.sk, prostredníctvom ktorej môže Zákazník/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať služby.
6. Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) pochádzajúce od Predávajúceho zasielané Zákazníkovi/Užívateľovi elektronicky; ich prijímanie je dobrovoľné a vyžaduje sa súhlas Zákazníka/Užívateľa.
7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IKT systéme Predávajúceho o danom Klientovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách, pomocou ktorého môže Klient/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
8. RODO - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Účely, právny základ a trvanie spracúvania údajov
1. Na účely plnenia Zmluvy o predaji na diaľku spracúva Predávajúci:
1. informácie týkajúce sa zariadenia používateľa s cieľom zabezpečiť správne fungovanie služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o prehliadači, údaje o zariadení, údaje týkajúce sa činnosti na webovej lokalite vrátane jednotlivých stránok;
2. geolokačné informácie, ak Používateľ udelil poskytovateľovi služieb súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
3. osobné údaje Používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, DIČ, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na dokončenie nákupu a ktorých poskytnutie Správca vyžaduje v procese nákupu.
2. Tieto informácie neobsahujú údaje týkajúce sa totožnosti Používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto ich Správca pokrýva plnou ochranou, na ktorú majú podľa ZOOÚ nárok.
3. Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) RODO na účely poskytovania služby, t. j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Obchodnými podmienkami, a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) RODO v súvislosti so súhlasom s používaním niektorých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným príslušným nastavením internetového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania Internetového obchodu Zákazníkom/Užívateľom.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať všetky opatrenia vyžadované podľa článku 32 Nariadenia RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, Prevádzkovateľ realizuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie stupňa bezpečnosti zodpovedajúceho tomuto riziku.

3. Marketingové činnosti správcu
1. Správca môže na webovom sídle Internetového obchodu zobrazovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazovanie tohto obsahu vykonáva Správca v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j. v súlade s oprávneným záujmom Správcu zverejňovať obsah súvisiaci s poskytovanými službami a propagačný obsah kampaní, na ktorých sa Správca podieľa. Zároveň toto konanie neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú obsah podobného obsahu, a dokonca ho očakávajú, resp. je ich priamym cieľom navštíviť webové sídlo/stránky Internetového obchodu.

4. Príjemcovia údajov používateľov
1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Používateľov len sprostredkovateľom na základe zmlúv uzatvorených o poverení spracúvaním osobných údajov za účelom vykonávania služieb pre Prevádzkovateľa, napr. hosting a údržba Webového sídla, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín
1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.

6. Práva dotknutej osoby 1.
1. Každá dotknutá osoba má právo na:
1. prístup (článok 15 RODO) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje. Ak sa údaje o nej spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, dobe uchovávania údajov alebo kritériách na ich určenie, právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a namietať proti takémuto spracúvaniu;
2. na získanie kópie údajov (článok 15 ods. 3 RODO) - na získanie kópie údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov;
3. na opravu (článok 16 RODO) - požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo o doplnenie neúplných údajov;
4. na vymazanie (článok 17 RODO) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ už nemá právny základ na spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
5. na obmedzenie spracúvania (článok 18 RODO) - žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
1. dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov - na obdobie, ktoré umožní prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov,
2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov tým, že žiada o obmedzenie spracúvania,
3. prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale údaje potrebuje dotknutá osoba na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nároku,
4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby;
6. na prenosnosť údajov (článok 20 RODO) - získať v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami;
7. namietať (článok 21 RODO) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely Prevádzkovateľa z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ potom posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie na tieto účely;
8. kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať súhlas, ale spracúvanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
2. Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv by mala dotknutá osoba kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa a informovať ho o tom, ktoré právo a v akom rozsahu chce uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov
1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ulica Stawki 2, ktorého možno kontaktovať nasledovne:
2. Stawki 2, 00-193 Varšava;
3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na adrese: STAWKI: 3. NA ADRESE: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
4. na horúcej linke: 606-950-0000.

8. Úradník pre ochranu údajov
1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa, a to e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v časti 1, bod 2 týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

9. Zmeny a doplnenia zásad ochrany osobných údajov
1. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované v súlade s aktuálnymi potrebami Správcu s cieľom poskytnúť Zákazníkom/Užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.

10. Súbory cookie
1. Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o Zákazníkoch, Používateľoch a ich správaní nasledujúcimi spôsobmi:
1. prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
2. prostredníctvom ukladania súborov cookies (tzv;
3. prostredníctvom zhromažďovania logov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (nevyhnutné pre správne fungovanie služby).
2. Súbory cookies sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky Internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas, kedy sú uložené v koncovom zariadení, a jedinečné číslo.
3. Internetový obchod používa súbory cookies len po predchádzajúcom súhlase Zákazníka/Užívateľa Internetového obchodu v tejto súvislosti. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie Internetovým obchodom sa udeľuje kliknutím na tlačidlo: "Zatvoriť" počas zobrazenia správy o používaní súborov cookie Internetovým obchodom alebo zatvorením tejto správy.
4. Ak Zákazník/Užívateľ Internetového obchodu nesúhlasí s používaním súborov cookie Internetovým obchodom, môže využiť možnosť: "Nedávam súhlas", ktorá je tiež dostupná v správe o používaní súborov cookie Internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý práve používa (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie webovej stránky Internetového obchodu).
5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte si zo zoznamu svoj internetový prehliadač/systém a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
6. Právnym základom spracúvania osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookie sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa, spočívajúce v poskytovaní vysokokvalitných služieb, zaistení bezpečnosti služieb.
7. V rámci internetového obchodu sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: "relácie" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa, kým sa neodhlási, neopustí Internetový obchod alebo nevypne softvér (webový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Zákazníka/Užívateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo dovtedy, kým ich Zákazník/Užívateľ nevymaže.

Funkčné súbory cookie (nevyhnutné)
all4mobi.sk
prompt_token: 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
shop_monit_token: 30 minút, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
client: 1 deň, cookie
Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.
affiliate: 90 dní, cookie
Ukladá informácie o affiliate ID, z ktorého bol obchod navštívený.
ordersDocuments: cookie
Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.
__idsui: 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv. ľahkého prihlásenia na webovej stránke.
__idsual: 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv. ľahkého prihlásenia na webovej lokalite.
__IAI_SRC: 90 dní, súbor cookie
Ukladá iba zdroj, z ktorého bola stránka otvorená.
prihlásenie: súbor cookie
Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na webovú stránku.
CPA: CPA: 28 dní, súbor cookie
Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA / CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
__IAIRSABTVARIANT__: (30 dní), súbor cookie
Identifikátor variantu pre A/B test a konfiguráciu motora IdoSell RS.
basket_id: 365 dní, cookie
Identifikátor košíka používateľa stránky, ktorý sa uvádza počas trvania prebiehajúcej relácie.
page_counter: 1 deň, súbor cookie
Počítadlo navštívených stránok.
LANGID: 180 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o jazyku zvolenom používateľom stránky.
REGID: 180 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o regióne používateľa stránky.
CURRID: 180 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o mene zvolenej používateľom stránky.
__IAIABT__: 30 dní, súbor cookie
Ukladá ID A/B testu na účely testovania a zlepšovania funkčnosti obchodu.
__IABTSHOP__: 30 dní, súbor cookie
Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje na A/B teste.
__IABTVARIANT__: 30 dní, cookie
Ukladá identifikátor variantu vylosovaného v rámci prebiehajúceho A/B testu.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukladá počet zobrazení vyskakovacej správy.
samedayZipcode: 90 dní, cookie
Ukladá informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa stránky, ktoré je potrebné na ponuku doručenia kuriérom v rámci služby SameDay.
applePayAvailability: 30 dní, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupná platobná metóda ApplePay.
paypalMerchant: 1 deň, súbor cookie
Identifikátor účtu PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Ukladá informácie o čase, v ktorom sa má zobraziť ďalšia vyskakovacia správa.
discountCode_clicked: 1 deň, cookie
Ukladá informácie o zatvorení aktívneho zľavového panela.
freeeshipping_clicked: 1 deň, cookie
Ukladá informácie o zatvorení lišty označujúcej doručenie zdarma.
redirection: cookie
Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacieho okna informujúceho o navrhovanom jazyku obchodu.
filterHidden: 365 dní, cookie
Ukladá informácie o tom, ktorý filter sa má zbaliť pri obnovení zoznamu tovaru.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukladá informácie o tom, kedy sa zatvorí vyskakovacia správa.
cpa_currency: 60 minút, cookie
Uchováva informácie o mene pre programy CPA / CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
basket_products_count: súbor cookie
Ukladá informácie o počte tovarov v košíku.
wishes_products_count: súbor cookie
Ukladá informácie o počte tovarov v zozname obľúbených položiek.
remembered_mfa: V prípade, že je to možné, môže byť tento súbor použitý na: 365 dní, súbor cookie
hereInputKeyToLiteral
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 2.1.1.: 30 dní, cookie
Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacieho okna informujúceho o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa webová stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.
paypalAvailability_: 1 deň, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupná platobná metóda PayPal.
ck_cook: 3 dni, súbor cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ stránky súhlasil so súbormi cookie.
IdoAccounts
accounts_terms: účtu: 365 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním služby IdoAccounts.
express_checkout_login: 365 dní, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin
Google
NID: 180 dní, súbor cookie
Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie si preferencií používateľa a ďalších informácií, napríklad preferovaného jazyka, počtu výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a toho, či si používateľ želá mať zapnutý filter Google SafeSearch. Tento súbor je potrebný aj na ponúkanie platobnej služby Google Pay.
ReCAPTCHA Google
_GRECAPTCHA: 1095 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie nastavuje reCAPTCHA spoločnosti Google, ktorá chráni našu webovú lokalitu pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.
PayPal
ts: cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a spracováva platobné služby na stránke.
ts_c: 1095 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na prevenciu podvodov.
x-pp-s: cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a spracováva platobné služby na stránke.
enforce_policy: : 365 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na stránke.
tsrce: 3 dni, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na stránke.
l7_az: 60 minút, súbor cookie
Tento súbor cookie je potrebný pre funkciu prihlásenia PayPal na webovej lokalite.
LANG: 1 deň, súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.
nsid: súbor cookie
Používa sa v súvislosti s transakciami na webovej lokalite. Tento súbor cookie je potrebný na zabezpečenie transakcií.

Analytické súbory cookie
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dní, cookie
Identifikátor sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov pred zadaním objednávky, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka zadaná podľa modelu atribúcie posledného kliknutia.
Služba Google Analytics
_ga_: 730 dní, súbor cookie
Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na stránke, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.
_ga_: 730 dní, súbor cookie
Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.
_gid: 1 deň, súbor cookie
Súbor cookie _gid zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.
_gat: 1 deň, súbor cookie
Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.
_dc_gtm_UA-#: 730 dní, súbor cookie
Používa sa v nástroji Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.
FPLC: 1 200 minút, súbor cookie
Verzia súboru cookie Non-HttpOnly s názvom FPLC s hashovanou hodnotou z hodnoty FPID.
_gat[_]: 1 minúta, súbor cookie
Používa sa na škrtenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics implementovaná prostredníctvom nástroja Google Tag Manager, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 minúta, cookie
Používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a ďalších informácií.
__utma: 730 dní, súbor cookie
Používa sa na rozlišovanie medzi používateľmi a reláciami. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a neexistuje žiadny existujúci súbor cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmb: 30 minút, súbor cookie
Používa sa na identifikáciu nových relácií / návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny existujúci súbor cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmc: cookie
Nepoužíva sa v ga.js. Nastavený na účely interoperability s urchin.js. V minulosti tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.
__utmt: 10 minút, cookie
Používa sa na obmedzenie počtu požiadaviek.
__utmz: 180 dní, súbor cookie
Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako používateľ prišiel na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvára počas vykonávania knižnice javascript a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmv: 730 dní, cookie
Používa sa na ukladanie vlastných premenných údajov na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa používal aj pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 dní, súbor cookie
Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, žiadosť o inflight alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby AMP Client ID.
FPID: 730 dní, cookie
Tento súbor cookie sa v predvolenom nastavení nazýva FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v súbore FPID sa použije na nastavenie identifikátora klienta v požiadavke na servery spoločnosti Google.
_gaexp: 90 dní, súbor cookie
Slúži na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zaradený.
_opt_awcid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID zákazníka služby Google Ads.
_opt_awmid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID kampane Google Ads.
_opt_awgid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID skupiny Google Ads.
_opt_awkid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na identifikátory kritérií Google Ads
_opt_utmc: 1 deň, cookie
Ukladá posledný parameter dotazu utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 minúty, cookie
Ukladá posledný parameter dotazu utm_campaign.
Google Analytics pixel: 999 dní, sledovací pixel
Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. To vám umožňuje upraviť vašu marketingovú stratégiu.
__utmli: Umml: 60 dní, súbor cookie.
Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá sa (pokúša) rozlišovať kliknutia na odkazy na rovnaký cieľ v rámci analýzy stránkovania. Obsahuje identifikátor (ak existuje) kliknutého odkazu (alebo jeho nadradeného odkazu), ktorý sa má načítať na nasledujúcej stránke, aby analýzy na stránke mohli určiť, kde na stránke sa kliknutý odkaz nachádzal.
Mapy Google
SID: 3650 dní, cookie
Obsahuje digitálne podpísané a zašifrované záznamy o ID účtu Google používateľa a čase posledného prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.

Reklamné súbory cookie
Meta (Facebook)
fbsr_: cookie
Obsahuje podpísanú žiadosť používateľa aplikácie Facebook.
fbss_: Súbor cookie: 365 dní.
Zdieľaná relácia Facebooku.
fbs_: 30 minút, súbor cookie
relácia Facebooku.
Meta Pixel: 999 dní, sledovací pixel
Meta Pixel je časť kódu, ktorá vám umožňuje merať účinnosť vašich reklám pochopením akcií vykonaných používateľmi webu a umožňuje vám uistiť sa, že sa reklamy vášho obchodu zobrazujú správnym ľuďom.
_fbp: 90 dní, súbor cookie
Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priradenie reklamy k profilu používateľa.
fr: 90 dní, súbor cookie
Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie prispôsobenie reklamy profilu používateľa.
_fbc: 730 dní, cookie
Posledná návšteva obchodu.
tr: cookie
Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie prispôsobenie reklamy profilu používateľa.
sb: cookie: 402 dní, cookie
Tento súbor cookie pomáha identifikovať a uplatniť dodatočné bezpečnostné opatrenia v prípade, že sa niekto pokúsi neoprávnene získať prístup k vášmu účtu na Facebooku, napríklad zadaním náhodného hesla. Používa sa aj na ukladanie informácií, ktoré umožnia spoločnosti Facebook obnoviť konto používateľa, ak zabudne svoje heslo, alebo poskytnúť dodatočné overenie, ak má podozrenie, že sa niekto nabúral do jeho konta. Patria sem napríklad súbory cookie "sb" a "dbln", ktoré môžu bezpečne identifikovať prehliadač používateľa.
usida: cookie
Zhromažďuje kombináciu prehliadača používateľa a jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na priradenie reklám k používateľom.
wd: 9 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie pomáha usmerňovať prevádzku medzi servermi a analyzovať rýchlosť načítania produktov Meta u rôznych používateľov. Vďaka súborom cookie môže spoločnosť Meta zaznamenávať aj pomer strán a rozmery obrazovky a okien používateľa a vie, či má zapnutý režim vysokého kontrastu, aby mohla správne prezentovať svoje webové stránky a aplikácie. Okrem iného môže napríklad použiť "dpr" a "wd", aby poskytla používateľovi optimálne parametre obrazovky zariadenia.
locale: 9 dní, cookie
Tento súbor cookie obsahuje polohu posledného používateľa prihláseného do tohto prehliadača.
datr: 7 dní, súbor cookie
Účelom súboru cookie datr je identifikovať prehliadač použitý na pripojenie k Facebooku nezávisle od prihláseného používateľa. Tento súbor cookie zohráva kľúčovú úlohu vo funkciách zabezpečenia a integrity stránky Facebook.
xgsm.co.uk
RSSID: 180 dní, cookie
Identifikátor používateľa IdoSell RS, ktorý sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej stránke.
__IAIRSUSER__: 60 minút, súbor cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej stránke.
Google Analytics
__gads: 395 dní, súbor cookie
Na zabezpečenie zobrazovania reklám alebo retargetingu.

8. Súbory cookie sa používajú na tieto účely:
1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
2. udržiavanie relácie Zákazníka/Užívateľa (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Zákazník/Užívateľ na každej podstránke Internetového obchodu znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;
3. profilovanie Zákazníka/Užívateľa s cieľom zobrazovať odporúčania produktov a materiály na mieru v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
9. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie Zákazníka/Užívateľa. Zákazníci/Užívatelia môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať.
10. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
11. Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení Zákazníka/Užívateľa a používané môžu využívať aj inzerenti spolupracujúci s Internetovým obchodom a partneri Internetového obchodu.
12. Súbory cookie môže využívať sieť Google na zobrazovanie reklamy prispôsobenej spôsobu, akým Zákazník/Užívateľ používa Internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na konkrétnej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Odporúčame, aby si Zákazník/Užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby pochopil používanie súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
14. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách Zákazníka/Užívateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, Zákazník/Užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou tohto nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.
15. Na webových stránkach Internetového obchodu sa nachádzajú pluginy, ktoré môžu prenášať údaje Zákazníka/Užívateľa Správcom, ako napr: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
16. Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca údajov poskytnúť údaje Zákazníkov/Užívateľov kuriérskym spoločnostiam. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú k dispozícii pd: https://all4mobi.sk/slo-delivery.html.
17. Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Užívateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby formou preddavkových platieb v Internetovom obchode sú k dispozícii na adrese: pd: https://all4mobi.sk/slo-payments.html.

11. Spravodajstvo
1. Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií v elektronickej podobe výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade takéhoto súhlasu bude Zákazník/Užívateľ dostávať informácie (Newsletter) Internetového obchodu, ako aj iné obchodné informácie zasielané Predávajúcim na Zákazníkom zadanú e-mailovú adresu.
2. Zákazník môže kedykoľvek sám odstúpiť od zasielania Newslettera, a to zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo na formulári https://all4mobi.sk/newsletter.php, kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v obsahu každého Newslettera alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

12. Účet
1. Zákazník/Užívateľ nesmie do Internetového obchodu nahrávať alebo poskytovať Predávajúcemu obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy.
2. Zákazník/Užívateľ získa prístup do Konta po registrácii.
3. V rámci registrácie Zákazník/Užívateľ zadá typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, DIČ, údaje na vystavenie predajného dokladu, údaje na odoslanie, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/používateľ ručí za to, že údaje, ktoré uviedol v registračnom formulári, sú správne. Podmienkou registrácie je, že si zákazník/užívateľ pozorne prečítal Obchodné podmienky a v registračnom formulári vyznačí, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a plne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.
4. V okamihu udelenia prístupu Zákazníkovi/Užívateľovi k Účtu je medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená zmluva o poskytovaní elektronických služieb týkajúcich sa Účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach.
5. Registráciou Účtu na jednej zo stránok Internetového obchodu sa súčasne rozumie registrácia umožňujúca prístup na ďalšie stránky, pod ktorými je Internetový obchod dostupný.
6. Zákazník/Užívateľ môže kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, a to oznámením Predávajúcemu e-mailom alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v článku 1 bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookies.
7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcu sa Účtu v prípade ukončenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia právnych predpisov alebo ustanovení Obchodných podmienok zo strany Klienta/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Klienta/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa ukončuje výpoveďou so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu si bude vyžadovať súhlas Predávajúceho.

IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 233 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-13
Prbu krati ho posta nedorucila ze ho vratia odosielatelovi lebo ho nemali v systeme. Druhu objednavku dorucil kurier.
2024-05-31
Objednala som si obal na telefon.. Som veľmi spokojná, obal je naozaj super..je krásny ..Krajší ako na obrázku. Komunikácia a dodanie tovaru tiež v pohode. Odporúčam
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel