Doručenie zdarma z adresy 40,00 €

Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Definície
1. Predpisy - tieto predpisy, ktoré určujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o predaji na diaľku a zásady reklamačného konania. Vo vzťahu k službám poskytovaným elektronicky sú Podmienkami primerane pravidlá a predpisy uvedené v § 8 zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
2. Zákazník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
3. Spotrebiteľ - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku, ktorá uzatvára s predávajúcim právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
4. fyzická osoba podnikateľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o predaji na diaľku, ktorá priamo súvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti.
5. Podnikateľ: fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej tento zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť vo vlastnom mene.
6. Predávajúci: podnikateľ, ktorý podniká v oblasti obchodu a služieb:
All4mobi S.A,
tel. +421 220570698,
info@all4mobi.sk,
NIP PL5214022467,
REGON 525498960.
7. Adresa sídla predávajúceho:
Wynalazek 2A/U6,
02-677 Varšava.
8. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách: https://all4mobi.sk, prostredníctvom ktorej môže Klient získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať službu.
9. Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru / zmluva o poskytovaní Digitálnych služieb alebo Digitálneho obsahu (ak je to relevantné), uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
10. Tovar - hnuteľná vec, ktorú si Zákazník môže zakúpiť v Internetovom obchode.
11. Digitálna služba - služba, ktorá umožňuje Spotrebiteľovi:
1. vytváranie, spracovanie, ukladanie alebo prístup k údajom v digitálnej forme;
2. zdieľanie údajov v digitálnej forme, ktoré boli nahrané alebo vytvorené Spotrebiteľom alebo inými používateľmi tejto služby;
3. iné formy interakcie prostredníctvom údajov.
12. digitálny obsah - údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme.
13. politika ochrany osobných údajov a cookies internetového obchodu - dokument stanovujúci podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies. Zásady ochrany osobných údajov a cookies tvoria prílohu č. 3 Obchodných podmienok a sú k dispozícii na https://all4mobi.sk/slo-privacy-and-cookie-notice.html.
14. trvalý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje Zákazníkovi alebo Predávajúcemu uložiť informácie adresované osobne Zákazníkovi spôsobom, ktorý umožňuje budúci prístup k informáciám po dobu primeranú účelu týchto informácií a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií v nezmenenej podobe, najmä e-mail.
15. Elektronický objednávkový formulár - elektronický objednávkový postup, ktorý Predávajúci sprístupní Kupujúcemu. 16. Elektronický objednávkový formulár - elektronický objednávkový postup, ktorý Predávajúci sprístupní Kupujúcemu.
16. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup vrátenia tovaru sprístupnený Predávajúcim Kupujúcemu; dostupný na https://all4mobi.sk/returns-open.php. 17. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup vrátenia tovaru sprístupnený Predávajúcim Kupujúcemu.
17. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný poriadok poskytnutý Predávajúcim Kupujúcemu; dostupný na https://all4mobi.sk/rma-open.php.
18. Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" zo strany Zákazníka, ktoré sa považuje za odoslanie záväzného prejavu vôle Zákazníka uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
19. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho vzťahujúci sa na daného Zákazníka a ním zadané objednávky a ním uzatvorené Zmluvy o predaji na diaľku, prostredníctvom ktorého môže Zákazník zadávať objednávky, ako aj ich včas rušiť alebo upravovať a uzatvárať Zmluvy o predaji na diaľku. 20) Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko Predávajúceho - stanovisko Zákazníka k vybaveniu objednávky alebo stanovisko Predávajúceho.
20. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo názor na jednotlivé Tovary - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udeľované formou hviezdičiek od 1 do 5.
21. Objednávka predplatného - objednávka automaticky vytvorená predplatným.
22. Predplatné - elektronická služba umožňujúca automatické vytváranie Predplatných objednávok na konkrétny Tovar podľa opakovania zvoleného Zákazníkom bez potreby zadávania samostatných objednávok až do ukončenia Predplatného.
23. Opakované platby - sú platby spracované platobnou službou IdoPay poskytovanou Prevádzkovateľom a vykonávané automaticky, v určitých cykloch, slúžiace na úhradu Objednávok Predplatného na základe súhlasu udeleného Kupujúcim na začiatku Predplatného (trvalý príkaz Držiteľa karty).
24. Prevádzkovateľ - IdoPayments sp. z o.o. so sídlom na adrese Piastów 30, 71-064 Štetín, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Štetín-Centrum v Štetíne, XIII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, so základným imaním: PLN 800 000,00. Adresa na doručovanie: al. Piastów 30, 71-064 Štetín, uvádzaná aj ako: "IdoPayments", ktorá je národnou platobnou inštitúciou v zmysle článku 2 ods. 16 zákona o platobných službách z 19. augusta 2011 (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 794 v znení neskorších predpisov) [ďalej len "PSA"].
25. Karta - platobná karta vydaná v rámci systémov Visa alebo International alebo Mastercard International, ktorá je podľa predpisov týchto systémov oprávnená vykonávať transakcie bez fyzickej prítomnosti.

§ 2 Všeobecné ustanovenia
1. Druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami:
1. uzatváranie Kúpnych zmlúv online - v súvislosti s Tovarom predávaným v Internetovom obchode,
2. zásady registrácie a používania Účtu v rámci Internetového obchodu,
3. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - Zákazník môže k svojej objednávke pridať názor alebo komentár,
4. zasielanie e-mailov, v ktorých Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na spracovanie.
2. Používanie Internetového obchodu je možné za podmienky, že počítačový systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
1. webové prehliadače v aktuálnej verzii, napr:
Firefox .
Chrome
Microsoft Edge
2. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
3. Obsah nachádzajúci sa na stránkach Internetového obchodu vrátane popisov Tovaru a cien predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
4. Predávajúci sprístupní tieto Obchodné podmienky spolu s prílohami prostredníctvom odkazu na úvodnej stránke pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Kupujúci si ich môže stiahnuť a vytlačiť.
5. Na zabezpečenie bezpečnosti prenosu komunikácie a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu nepovolanými osobami.

§ 3 Objednávky
1. Podanie objednávky v Internetovom obchode je možné vykonať prostredníctvom Účtu alebo výberom možnosti nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si Zákazník môže vytvoriť Účet. Interný účet je vedený až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania Účtu.
2. Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru sa uskutočňuje pridaním do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si Zákazník želá objednať na ním určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
3. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa Zákazníkovi zobrazí súhrn podanej objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa: identifikačných údajov Predávajúceho, predmetu objednávky, jednotkovej a celkovej ceny objednaného Tovaru vrátane prípadných nákladov na doručenie a iných nákladov, zvoleného spôsobu platby, zvoleného spôsobu doručenia, času a nákladov na doručenie.
4. Ak je predmetom zmluvy poskytovanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnych služieb, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, alebo služieb poskytovaných elektronicky alebo na diaľku - Spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na uskutočnenie objednávky a umiestnenom na Elektronickom objednávkovom formulári udeľuje tento súhlas: "Súhlasím s poskytnutím digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy". Predávajúci potvrdí prijatie uvedeného súhlasu e-mailom.
5. Pre odoslanie Objednávky je potrebné uviesť v Elektronickom objednávkovom formulári osobné údaje označené ako povinné, súhlasiť s obsahom Obchodných podmienok, odoslať Objednávku stlačením tlačidla "Objednať a zaplatiť".
1. Odoslanie Elektronického objednávkového formulára Zákazníkom predstavuje záväzný prejav vôle uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku v súlade s obsahom týchto Obchodných podmienok.
2. Zmluva o predaji na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia Elektronického objednávkového formulára zo strany Predávajúceho, ktoré je potvrdené zobrazením správy pre Kupujúceho potvrdzujúcej prijatie objednávky a uvedením čísla objednávky.
3. Po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku dostane Kupujúci potvrdenie o uskutočnenej objednávke vo forme e-mailu, ktoré obsahuje: potvrdenie o prijatí objednávky a konečné potvrdenie všetkých dôležitých náležitostí objednávky a všeobecných podmienok uzatvorenej Zmluvy o predaji na diaľku (Prevádzkový poriadok internetového obchodu vrátane príloh č. 1 a 2), údaje Predávajúceho, o zodpovednosti Predávajúceho za kvalitu plnenia, o službách poskytovaných Predávajúcim po skončení predaja a o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy. Poučenie o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy je uvedené v prílohe č. 1.
4. Do doby, než predávajúci začne vybavovať objednávku:
1. Zákazník môže svoju objednávku zmeniť pomocou technického riešenia dostupného na stránke elektronického objednávkového formulára a opätovne prejsť celou cestou objednávky. Zmena objednávky sa vykoná zadaním novej objednávky, ktorá nahradí predtým zadanú objednávku. Prípadne sa platba, ktorú zákazník vykonal, pripíše na novú objednávku a v prípade preplatku sa vráti na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
2. Zákazník môže zrušiť svoju objednávku výberom možnosti "zrušiť objednávku", ktorá je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára.
5. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník.
6. Čas od prijatia platby po odoslanie je 1 až 3 pracovné dni.

§ 4 Platba
1. Internetový obchod ponúka možnosť platby formou platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení tovaru). Možnosť odloženej platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s predávajúcim.
2. Platbu za tovar je možné uskutočniť spôsobom, ktorý sa zvolí pri objednávke v elektronickom objednávkovom formulári.
3. Aktuálne dostupné spôsoby platby formou preddavkovej platby v Internetovom obchode sú dostupné na https://all4mobi.sk/slo-payments.html.

§ 5 Doručenie
1. Zákazník si v Elektronickom objednávkovom formulári vyberie spôsob doručenia zaškrtnutím vykonanej voľby.
2. V prípade, že Tovar nebude Zákazníkom prevzatý, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - môže Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to po vyzvaní Zákazníka v e-maile uvedenom v procese nákupu na plnenie zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom vyhlásenia adresovaného Zákazníkovi formou e-mailovej správy.
3. V situácii uvedenej v bode 2 je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Zákazníkom.
4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú dostupné na https://all4mobi.sk/slo-delivery.html.

§ 6 Odstúpenie od zmluvy - elektronický formulár na vrátenie tovaru
1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril Zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy o predaji na diaľku - zmluva sa považuje za neuzatvorenú.
2. Právo odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v bodoch 6 a 7 týchto obchodných podmienok má aj fyzická osoba - podnikateľ. Pokiaľ sa v odsekoch 6 a 7 týchto Obchodných podmienok hovorí o Spotrebiteľovi, rozumie sa tým aj Individuálny podnikateľ.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy - Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie Tovaru.
4. Vyhlásenie Spotrebiteľa musí jasne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä Spotrebiteľ môže:
1. použiť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na internetovej stránke internetového obchodu: https://all4mobi.sk/returns-open.php.
2. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 - zaslaním na adresu sídla Predávajúceho.
3. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy podaného spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
5. Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie vyhlásenia pred jej uplynutím.
6. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
1. pri zmluve, v rámci plnenia ktorej Predávajúci dodáva Tovar, pričom je povinný previesť jeho vlastníctvo - od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou, ktorá nie je prepravcom určeným Spotrebiteľom, a v prípade zmluvy, ktorá
1. zahŕňa viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
2. spočíva v pravidelnom dodávaní tovaru počas vymedzeného obdobia - od prevzatia prvej položky;
2. pri ostatných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
7. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 tohto poriadku) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 tohto poriadku) sa poskytujú v elektronickej podobe.
8. V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby môže predávajúci zabrániť spotrebiteľovi v ďalšom využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a to najmä tým, že zabráni spotrebiteľovi v prístupe k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe.
9. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby je Spotrebiteľ povinný prestať používať tento Digitálny obsah alebo Digitálnu službu a sprístupňovať ich tretím osobám.
10. Právo na odstúpenie od Zmluvy o predaji na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v článku 38 zákona zo dňa 30.05.2014. (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, okrem iného Zmluvy:
1. o poskytovaní služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po vykonaní plnenia predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy, a túto skutočnosť vzal na vedomie.
2. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
3. ktorej predmetom plnenia je vec, ktorá nie je prefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo určená na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;
4. ktorého predmetom plnenia je vec dodávaná v uzavretom obale, ktorý po otvorení nemožno vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
5. ktorých predmetom plnenia sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
6. dodanie digitálneho obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci začal plniť s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po plnení predávajúceho spotrebiteľ stratí právo odstúpiť od zmluvy, a túto skutočnosť vzal na vedomie;
7. ktorej predmetom je vec podliehajúca rýchlej skaze alebo vec s krátkou dobou trvanlivosti a pri ktorej sú predmetom plnenia veci, ktoré sú vzhľadom na ich povahu po dodaní neoddeliteľné od iných vecí;
8. na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
9. uzavreté na základe verejnej dražby;
10. na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie poskytnutia služby;
11. ak sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré obchodník nemá vplyv;

§ 7. Účinky odstúpenia od zmluvy
1. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy o predaji veci vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkol.
1. Vrátenie platieb sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
2. Ak Spotrebiteľ za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy - použije elektronický formulár na vrátenie tovaru - peňažné prostriedky budú vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ uviedol.
3. Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, aby si Tovar vyzdvihol sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
2. Predávajúci môže Spotrebiteľovi ponúknuť, že si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám. Ak však Predávajúci takúto ponuku neurobil - Spotrebiteľ by mal vec vrátiť Predávajúcemu (alebo osobe poverenej Predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí vec vrátiť pred jej uplynutím. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, by mal byť zaslaný na adresu sídla predávajúceho.
3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad mieru nevyhnutnú na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je Digitálny obsah alebo Digitálna služba poskytovaná výmenou za zaplatenie ceny a nesúlad Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby so zmluvou je nepodstatný.
5. Predávajúci môže požadovať vrátenie hmotného nosiča, na ktorom dodal Digitálny obsah, do 14 dní od doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný vrátiť nosič bezodkladne a na náklady Predávajúceho.
6. Predávajúci je povinný vrátiť cenu len v časti zodpovedajúcej Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktoré nie sú v súlade so zmluvou, a Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktorých povinnosť poskytnúť zanikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

§ 8 Reklamácia
1. Reklamovať možno vadu Tovaru alebo nesúlad Tovaru s uzavretou Zmluvou o predaji na diaľku:
1. prostredníctvom elektronického reklamačného formulára;
2. písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na info@all4mobi.sk.
2. V reklamácii je potrebné špecifikovať vadu, ktorú podľa názoru Kupujúceho Tovar má, uplatniť nároky voči Predávajúcemu a ak je to možné - zdokumentovať uvedenú vadu a predložiť doklad o kúpe Tovaru v Internetovom obchode. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní od jej doručenia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamáciu uznal. Odpoveď na reklamáciu poskytne Predávajúci Kupujúcemu písomne alebo na trvanlivom nosiči.
3. Kroky, ktoré má Kupujúci vykonať pri uplatnení reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú v jednotlivých fázach uvedené v elektronickom reklamačnom formulári.
4. V prípade, že Predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu vrátane nákladov na dopravu spojenú s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
5. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, ako aj Fyzickej osobe - podnikateľovi za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku podľa zásad, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
1. Predávajúci zodpovedá za nesúlad Tovaru s Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku, ktorý existoval v čase jeho dodania a ktorý sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak doba použiteľnosti Tovaru určená Predávajúcim nie je dlhšia.
2. Predávajúci je povinný Tovar opraviť alebo vymeniť do 14 dní od uznania reklamácie. Náklady na opravu alebo výmenu, vrátane najmä nákladov na poštovné, prepravu, prácu a materiál, znáša Predávajúci.
3. Spotrebiteľ je povinný sprístupniť Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, Predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne Tovar na vlastné náklady. 6. Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo opravy, je povinný vyzdvihnúť Predávajúci.
6. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez vád a zodpovedá Podnikateľovi za vady zakúpeného Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka.
7. Dodanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi sa uskutočňuje v súlade so zásadami, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
1. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, ak bol Digitálny obsah alebo prostriedok, ktorý umožňuje prístup k Digitálnemu obsahu alebo stiahnutie Digitálneho obsahu, sprístupnený Spotrebiteľovi alebo fyzickému alebo virtuálnemu zariadeniu, ktoré si Spotrebiteľ na tento účel samostatne zvolil, alebo ak k nemu Spotrebiteľ alebo takéto zariadenie, získali prístup.
2. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď k nemu spotrebiteľ alebo fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si spotrebiteľ na tento účel nezávisle zvolil, získa prístup.
3. Predávajúci je povinný uviesť Digitálny obsah alebo Digitálnu službu do súladu so zmluvou do 21 dní odo dňa, keď ho Spotrebiteľ informoval o nesúlade so zmluvou, a to bez zbytočných ťažkostí pre Spotrebiteľa, pričom sa zohľadní ich povaha a účel, na ktorý sa používajú. Náklady na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou znáša predávajúci.

§ 9. Posudky
1. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko k Tovaru je možné podať počas návštevy Internetového obchodu kliknutím na rozhranie umiestnené pri Tovare alebo kliknutím na odkaz umiestnený v e-mailovej správe. Pridanie stanoviska je dobrovoľné a bezplatné. Zákazník môže v rámci jednej objednávky predložiť stanovisko len raz. 2.
2. V hodnoteniach môže zákazník prideliť hviezdičkové hodnotenie od 1 do 5 a pridať slovný komentár s obmedzením na 65535 znakov.
3. Hodnotenia sa ukladajú a verejne zobrazujú na webovej stránke internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
4. Predávajúci overuje Hodnotenia pomocou e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu predmetného Tovaru. Posudok, ktorý osoba vložila s použitím e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu - je na internetovej stránke Internetového obchodu označený komentárom "posudok potvrdený nákupom". Akýkoľvek iný Názor je označený ako "názor nepotvrdený nákupom".
5. Predávajúci môže zverejniť Názory na daný Tovar zo svojich ďalších internetových Obchodov.
6. Predávajúci nebude meniť Názory z hľadiska ich obsahu alebo udelených hviezdičiek.
7. Za obsah stanoviska zodpovedá výlučne a výhradne kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo názor vymazať v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok.
8. Poskytovanie informácií, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo zjavne nemorálne, je neprípustné. Neprípustné je tiež nahrávanie obsahu, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže. 9. V prípade, že sa v článku uvádza, že sa v ňom uvádza obsah, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže, je neprípustné, aby sa v ňom uvádzali informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi.
9. Zákazník sa zaväzuje neumiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, má propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahuje osobné údaje tretích strán.
10. Na výslovnú žiadosť Zákazníka môže byť obsah Recenzie skrytý pre ostatných používateľov Obchodu, ale udelené hviezdičkové hodnotenie bude zahrnuté do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.

§ 10 Duševné vlastníctvo
1. Zákazník vyhlasuje, že mu okrem práva používať Internetový obchod spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach neprislúchajú žiadne práva, vrátane autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom k ním vytvoreným hodnoteniam a vyjadreniam. Zákazníkovi neprislúchajú žiadne práva na zaznamenávanie, reprodukciu, sprístupňovanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto právo nevyplýva z ustanovení zákona alebo týchto Obchodných podmienok.
2. Zákazník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu, najmä do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov internetového obchodu.
3. Umiestnením Názorov v Internetovom obchode, ktoré sú dielami v zmysle zákona zo dňa 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - udeľuje Zákazník Predávajúcemu nevýhradnú a bezodplatnú časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie týchto diel spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si individuálne zvolí (internet). Licencia sa udeľuje na všetky oblasti použitia známe v čase jej udelenia, najmä na tieto oblasti použitia:
1. v oblasti zaznamenávania a rozmnožovania diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálnou technikou, t. j. akoukoľvek technikou na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačovom disku, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb a rozmnožovania, zaznamenávania, použitia na internete, reklamy, rozmnožovania záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
2. použitie celého diela alebo jeho častí alebo akýchkoľvek prvkov s možnosťou vykonania úprav vyplývajúcich z povahy daného on-line nosiča - vo všetkých publikáciách, najmä on-line, digitálnych, informačných a spravodajských, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo časťami diel; použitie celého diela alebo jeho častí na účely propagácie a reklamy, najmä formou audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
3. v rámci obchodovania s originálom alebo rozmnoženinami, na ktorých bolo dielo zaznamenané - predaj, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín,
4. v rámci šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, ako aj vysielanie a retransmisia, ako aj sprístupňovanie diela verejnosti spôsobom umožňujúcim každému prístup k dielu na mieste a v čase, ktorý si sám zvolí,
5. použitie diela na propagačné a marketingové účely;
4. vymazanie účtu objednávateľom alebo stanoviska podľa § 9 ods. 8 nemá vplyv na platnosť uvedenej licencie.

§ 11. Podmienky predaja v modeli predplatného
1. Elektronickú službu vo forme predplatného môže predávajúci poskytovať kupujúcemu.
2. Využívanie Predplatného umožňuje cyklické dodávanie vybraného Tovaru v intervaloch určených Zákazníkom bez potreby zadávania ďalších objednávok až do ukončenia Predplatného. 3. Platba za Predplatné sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom mechanizmu Cyklickej platby a len prostredníctvom jednej Karty.
3. Odhlásením Karty z Predplatného sa Predplatné ukončí.
4. Transakcie v rámci Cyklických platieb budú spracované len po predchádzajúcej registrácii Držiteľa karty u Prevádzkovateľa (alebo subjektu, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ spracúva Transakcie). Registrácia bude slúžiť na overenie, že Zákazník, ktorý dáva príkaz na Cyklickú platbu, je oprávneným držiteľom Karty, ktorá má byť zaťažená. Pred registráciou Karty na webovej stránke Transakcie je Zákazník povinný vyjadriť súhlas s pravidelným účtovaním inicializáciou služby Cyklická platba. Súhlas je uložený v službe Prevádzkovateľa.
5. Zákazník vytvorí Predplatné výberom tejto formy nákupu v elektronickom objednávkovom formulári. Potvrdenie o vytvorení Predplatného je bezodkladne zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri prvej Objednávke Predplatného.
6. Zákazník spravuje Predplatné prostredníctvom Účtu podľa dostupných možností.
7. Predplatné sa uzatvára na dobu neurčitú.
8. Zákazník môže Predplatné kedykoľvek ukončiť. Ukončenie Predplatného zo strany Zákazníka sa rovná odvolaniu súhlasu s následnými poplatkami za Opakované platby. V takejto situácii nebude vytvorená žiadna ďalšia Objednávka Predplatného. Ak k ukončeniu Predplatného dôjde po dátume uvedenom v e-maile uvedenom v bode 11, aktuálna Objednávka predplatného bude vytvorená ako posledná.
a). Ukončenie Predplatného sa vykoná tak, že Kupujúci zvolí možnosť "Ukončiť Predplatné" v nastaveniach príslušného Predplatného, ktoré sú dostupné po prihlásení sa Zákazníka z jeho Účtu.
b). Kupujúci môže Predplatné ukončiť aj zaslaním e-mailu zamestnancom obchodu na adresu info@all4mobi.sk.
9 Obchodník má právo ukončiť Predplatné, o čom bude Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonickým kontaktom najmenej 7 dní vopred. V takejto situácii sa z Karty nestrháva žiadny kredit a nevytvárajú sa žiadne ďalšie Objednávky Predplatného.
10. Predávajúci je oprávnený počas trvania Predplatného meniť ceny Tovaru, o čom bude Kupujúci informovaný v e-mailovej korešpondencii uvedenej v bode . 11.
11. Predávajúci zašle Kupujúcemu e-mailovú správu o vytvorení Objednávky predplatného s uvedením jej predmetu, množstva, ceny (vrátane prípadnej zmeny ceny), dátumu realizácie a dátumu plánovaného výberu finančných prostriedkov z Karty - najneskôr 3 dni pred výberom finančných prostriedkov z Karty. Okrem toho Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti ukončiť Predplatné pripojením odkazu vedúceho na nastavenia umožňujúce ukončenie daného Predplatného z úrovne Účtu Zákazníka a o dátume, do ktorého bude toto ukončenie účinné. Ak je Predplatné ukončené po dátume uvedenom v e-maile - ukončenie je účinné pre nasledujúce Objednávky Predplatného. To znamená, že Predplatné bude ukončené, ale aktuálna Objednávka predplatného bude poslednou, ktorá bude splnená.
12. Ak je pokus o inkaso z Karty neúspešný, Zákazník bude e-mailom informovaný, že platbu nie je možné inkasovať. Možnými dôvodmi nemožnosti strhnúť platbu sú: nedostatok finančných prostriedkov na Karte, uplynutie platnosti Karty alebo technické problémy.
13. Uplynutie platnosti Karty spojenej s Predplatným alebo nemožnosť autorizovať platobný príkaz z iných dôvodov bude mať za následok ukončenie Predplatného.
14. Príkaz na úhradu Predplatného bude spracovaný až po úspešnom odpísaní prostriedkov z Karty.
15. Ukončenie Predplatného má za následok okamžité ukončenie zmluvy o predaji Tovaru.

§ 12. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 2023.06.14.
2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bude zmenené alebo zrušené rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a sú pre Predávajúceho a Zákazníka záväzné.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Všetky zmluvy uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových predpisov sa budú vykonávať na základe predpisov, ktoré boli platné v deň uzavretia zmluvy.
4. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s týmito Podmienkami je poľské právo. Tieto spory bude riešiť miestne príslušný všeobecný súd. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov je možné získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň Vás chceme informovať, že uvedené konania majú dobrovoľný charakter a musia s nimi súhlasiť obe strany.
5. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 Vás informujeme, že platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi online na úrovni EÚ (platforma ODR) je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa usilujú o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 13. Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
1. Od zmluvy ste oprávnený odstúpiť za týchto podmienok pre spotrebiteľa a fyzickú osobu - podnikateľa.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:
1. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď prevezmete tovar alebo keď tovar prevezme vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom;
2. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje povinnosť previesť vlastníctvo k viacerým položkám, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky alebo keď tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
3. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje povinnosť previesť vlastníctvo k veciam, ktoré sa dodávajú po častiach alebo častiach, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej časti alebo časti, alebo odo dňa, keď tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej časti alebo časti;
4. v prípade zmlúv o pravidelnom dodaní tovaru na určitý čas odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvého tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste určili, nadobudne vlastníctvo prvého tovaru;
5. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
2. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, a to All4mobi S.A., Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varšava, tel. +421 220570698 , info@all4mobi.sk o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://all4mobi.sk/returns-open.php. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.
5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
7. V prípade zmlúv zahŕňajúcich prevod vlastníckeho práva k predmetu, pri ktorých sme neponúkli prevzatie predmetu v prípade odstúpenia od zmluvy - zadržíme vrátenie peňazí, kým predmet nedostaneme alebo kým nám nepredložíte doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
8. Vrátený tovar zašlite späť na adresu: Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varšava bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak pošlete tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.
9. Vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenie Tovaru môže byť spojené s vyššími nákladmi ako pri bežnom poštovom doručení. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné zaslať zásielku na palete, čo je drahšie ako bežné poštové doručenie.

§ 14. Príloha 2 - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

IdoSell Trusted Reviews
4.77 / 5.00 217 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-06
Všetko ok, spokojnosť s tovarom aj doručením.
2024-04-29
Super. Dobry vyber, fajn ceny, rychle dodanie
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel